Polityka Prywatności RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PUMAR CONSULTING AGENCY LTD z siedzibą w Gdyni 81-651, ul. Konwaliowa 8/71, NIP: 58 601 58 602, REGON: 190519832

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora (Jackiem Wittem) możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia na statkach morskich w żegludze międzynarodowej u armatora polskiego bądź zagranicznego, zgodnie z postanowieniami Konwencji MLC 2006, ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz.U. 2015 poz. 1569 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1065 z późn. zm.) oraz Morskiego Układu Zbiorowego Pracy zawartego przez Administratora z polskimi związkami zawodowymi marynarzy - na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 a) oraz art. 9 ust. 2a) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679);
b. wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 (rozliczenie umowy i
odprowadzenie podatków oraz innych danin);
c. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym na przykład w ramach sytuacji wypadkowych na morzu - na podstawie art. 6 ust. 1 d)
Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679;
d. realizacji obowiązków wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią - na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, tj. np. dochodzenie roszczeń.

2. Zakres i czas przetwarzanych danych osobowych:
dane osobowe „zwykłe”: tj. imię; nazwisko; data i miejsce urodzenia; obywatelstwo; nr PESEL; adres zamieszkania; nr rachunku bankowego do przelewu wynagrodzenia; adres e- mail; nr telefonu; nr książeczki żeglarskiej; nr paszportu; dane o uzyskanych kwalifikacjach, dyplomach i certyfikatach morskich i inne zawarte w formularzu aplikacyjnym, a także szczególne kategorie danych osobowych:  informacje dotyczące zdrowia (w szczególności zawarte w świadectwie zdrowia); przynależności związkowej marynarza, w oparciu o Morski Układ Zbiorowy Pracy, o którym mowa w pkt. 1a, a także dane biometryczne w postaci zdjęcia, przetwarzane będą przez Administratora przez cały czas zatrudnienia, a następnie archiwizowane do ewentualnego, przyszłego wykorzystania, przez okres 5-ciu lat.

3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest dobrowolne, aczkolwiek jest ono
konieczne do zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 1a.

4. Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani
zwykłemu profilowaniu.

5. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane do następujących podmiotów:
a. administracja rządowa (w szczególności: organy właściwe do spraw imigracji w portach zawinięć statku, kontroli państwa portu (Port State Control) jak i kontroli państwa flagi (Flag State Control)),
b. dostawcy usług z zakresu opieki medycznej i zdrowotnej, mający siedzibę na terytorium państwa należącego do UE/EOG oraz państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony operacji przetwarzania danych osobowych wg decyzji Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 45 ust. 3 RODO jak również państwa, które nie uzyskało decyzji KE odnośnie stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony operacji przetwarzania danych osobowych,
c. operatorzy usług pocztowych, zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych.

6. W przypadku nagłej konieczności (np. zagrożenia życia/zdrowia) przekazania danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 do państwa trzeciego, określonego w art. 49 RODO (tj. niespełniającego wymagań posiadania odpowiedniego stopnia ochrony wg decyzji Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 45 ust. 3 RODO), Administrator Danych Osobowych poinformuje Panią/Pana, bądź najbliższego członka rodziny (Next Of Kin w rozumieniu Morskiego Układu Zbiorowego Pracy) o stopniu zabezpieczeń obowiązującym w danym kraju i możliwości uzyskania kopii danych oraz miejscach udostępnienia tych danych.

7. W każdym czasie, w oparciu o art. 15 i następne RODO, jest Pani/Pan uprawniona/y do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych. Uprawnienia te Pani/Pan może realizować bezpośrednio w siedzibie Administratora w drodze pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub ustnie do protokołu w obecności świadka powołanego przezPanią/Pana. Jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a) lub art. 9 ust 2 a) RODO, czyli na podstawie udzielonej zgody, ma Pani/Panprawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy rozporządzenia RODO, oraz innych aktów prawnych o mocy powszechnie obowiązującej, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na podstawie art. 77 RODO w zw. z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U 2018, poz. 1000)

 

Polityka zastosowania plików "Cookies"

 

Czym są pliki "Cookies" ?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko (ang. cookies) zwykle zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz losowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Polityka plików "Cookies"

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego Pumar.com.pl stosuje się tzw. pliki "Cookies", tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika (na komputerze, tablecie lub smartphonie), które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.
W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w tym serwisie internetowym.

Pliki "Cookies" (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Pumar.com.pl . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki "Cookies" wykorzystywane są w celu:

  • 1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • 3. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań (o ile takie treści będą/są na stronie internetowej prezentowane).

3. W ramach serwisu internetowego Pumar.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

  • 1. Niezbędne pliki "cookies", umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony inetrnetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • 2. pliki "cookies" służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki "cookies", umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • 3. Funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • 4. Reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań (o ile takie treści będą/są na stronie internetowej prezentowane).

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony inetrnetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych stron internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym Pumar.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki "cookies" mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Pumar.com.pl , a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Custom HTML

O nas

WAŻNE !

Działamy zgodnie z certryfikatem ISO 9001-2015.

Pośrednictwo dotyczy osób w wieku powyżej 18 lat i nie jest związane z jakimkolwiek kosztami ze strony marynarza.

KONTAKT

Kontakt

PUMAR CONSULTING AGENCY LTD.

Konwaliowa 8/71, 81-651 Gdynia

tel.: +48 (58) 620-17-49

fax: +48 (58) 620-93-06

e-mail: pumar@pumar.com.pl

Lokalizacja - Konwaliowa 8, 81-651 Gdynia